تاريخ : پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 | 12:23 | نویسنده : دل شکسته
               

میخوام این بـــــــــار سخنی بــــــرای دلــم بگم
بـــــــــرای دل همیشه با وجــــــــدان و ولم بگم

بگم ای دل زخـــــــــم دیــــــده ، ای دل غــــافل
دیگه غصه نخـــــــــــوری حـــــــــل شده مشکل

دلــم تــــو با خـــــدا باش خـــــــــدا هست یارت
غــــم نخــــــــــوری تا که خـــــــدا هست کنارت

دلـــــــم تـــــــو غیر خدا را نده در خـــــــــــود جا
ببین همه محتــــــــــــــاجشن هم شاه هم گدا

دلـــــــــــم گر چه محکـــــــوم شده ای به تپیدن
تــــــــــــــو را خیلی ها بــــــدون دلیل شکستن

اما تــــــــــو هیچوقت لبــــــــــــریز از غم نشدی
یا که فـــــــــــــــارغ از این درد و مــــــاتم نشدی

تـــــــــو همیشه عشق را در دلـــــــــت داشتی
بـــــــــــــذر کینه را در وجـــــود خــــــود نکاشتی

تــــــــــــو نـــــــداری در خـــــودت از کسی کینه
نمیـــــــذاری در دلت کینه لــــــــــم بده و بشینه

تـــــــــــو کینه را مینــــــــــــدازی بیرون از سینه
دل تــــــــــــو جــــای خداست نه جـــــــای کینه

نامـــــــــــردی کرد و با عیــــــــــــاری فریبت داد
تــــــــوی گُذشته بـــــــودی و شوک عجیبت داد

رفت اویــــــــــزون دیگـــــــــری شد و نهیبت داد
گفت کسی نــــــــــدارد امـــــــا رو به رقیبت داد

نشسته با رقیبـــــــــــــان میخـــــواد عذابت بده
نـــــــاله و غـــــم و ماتـــــــــم به درد و اهت بده

اما تــــــــــو خوشحــــــالی از اینکه با دیگریست
چــــــــون دانی عاقبت با او بــــــودن دربدریست

بگذار بداند تــــــــو او را در خـــــــــــود کُشته ای
اون برای تــــو هم خنجر بـــــــــود هم دشنه ای

اخلاقش برای تــــــــو فقط عذاب بــــــــود و غم
حــــــــــال ازاد شـــــده ای از این درد و مـــــاتم

اون کسی دارد تـــــــــو نــــــداری عذاب وجدان
شکسته نشد از طــــــــرف تـــــــو عهد و پیمان

شاید بگـــویند تــــــو خـــــود خـــــواه و مغروری
خــــــــــودت دانی مثل رود در حـــــــــال عبوری

تـــــــو کسی که عذابت بـــــــود کردی فراموش
اتشی که در وجـــــــودت بــــــود کردی خاموش

دلم تـــــــــو صادقی و تمــــام حــــرفات یه رنگه
اونـــا دروغگـــــــویند و دوروغـــــــاشون قشنگه

دلم تــــــــو کسی را نه شکستی نه سوزوندی
اون دروغ گفتُ تــــــــــو از رو بـــــــــامت پروندی

بی حرمتی کردن به تــــو به خدا قشنگ نیست
پاسخ وفــــــاداری تـــــــــو دروغ و نیرنگ نیست

در دنیــــــــایی که ادم وفــــادار و یه رنگ نیست
رفتن تــــــــو از کــــــوی بی وفایایان ننگ نیست

جـــــــــواب این سادگی تو حیله و جفنگ نیست
در کـــــــوی نامردان جـــــایی برای درنگ نیست

دل اسوده بـــــاش و بـــــــرو از این دنیای سردم
باشه میـــــــــروم و تا پــــاییزی دیگر بر نمیگردم

مــــن تشنه ی ارامش و تشنه ی نــــــــوازشم
ولی دیگر نمی خــــــوام به کسی وابسته شم

در اینجا خنجـــــر بی وفــــــایی خـــوردم از همه
نمیــــدانم شاید هــم تقصیر این دل بی طاقتمه

در این دنیایی مــــــــجازی از خودم خسته شدم
همچــــــو مـــرغی در کنج قفس پر بسته شدم

حالا که ازادم و دیگــــــه نیستم به کسی مدیون
می روم اهسته از این دنیـــــــــای خیالی بیرون

می روم گــــوشه ای دنج تا کسی نشناسد مرا
تا فــــــراموش کنم نام تــــو و نامردی های تو را

ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﻓﺖ ... ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﺍﻣﺸﺖ ﺩﻕ ﮐﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﺰﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ...

 تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن 1392 | 10:21 | نویسنده : دل شکسته

اگــــــر کمی فکــــــــر می کـــردی شناخته بودی مرا
اگـــــــــر باورم می کــــــردی تنها نمی ذاشتم تـــو را

اگر یــــادت بـــــاشد گفته بــــــودم در عشق حسودم
بـــــاور نکـــردی و گر نه تــو بی من من بی تـــو نبودم

حســــادت عــــــاشق عشق را تبــــدیل کند به نفرت
اگـــر معشوق یه جــــــــورایی وا نمــود کند به خیانت

حتی یک ذره عشق بـــــاقی نمــــــــانَد در دل عاشق
نمیخـــــــواهد ببیند دیگر معشـــوق را تا اخرین دقایق

نمی گیـــــــرد از اون انتقام امـــــا رهـــــایش می کند
دلش می ســــوزد اما دل خــــــــود را جفایش می کند

شــــاید هم شنــاخته ای اما دیگه بـرایت مهم نیستم
شاید هم نشناختی هیچوقت و ندونستی من کیستم

به دلــــم نگاه کن این همان دل است که تـو شکستی
دلی که خیــــانت نکرد اما تــــو راحت از روش گذشتی

اری این همـــان دلی است که گفتی تنهـاش نمیذارم
وقت رفتـــن حتی به مـــــن و دل نگفتی خـدانگهدارم

این دل تــو گذشته بــود تــو به سوی خـودت کشاندی
میدانست اشتبــاه است اما تـــو او را به گِـل نشاندی

میــــــدانم روزی میـایید که تـــــــو را نیز کند فراموش
اتشی که به دل انــــداختی خـاکستر شود و خاموش

دل اگر فـــراموش نکند ولی ذهن را از تــــــو پاک کنم
تــــو را در سطل ذباله ی دلـــــم همین روزا خاک کنم

هیچوقت فکـــر نمی کــردم این چنین ادمـی هستی
حالا می دونـم که تـــــــوی رذل چقدر کثیف و پستی

تــــــو حتی برای ابــــروی خودت ارزش قایل نیستی
من که تـــو را نشناختم راستش و بگو تـــــو کیستی

نکنه عشق طـــــرف کــــورت کرده نمیبینی خودت رو
ابــــرو نـداری پیش همه بی ابروی جمع کن خودت رو

من که به این نتیجه رسیـدم که دیگه نشناختم تــو رو
حالا همه چیزت مال اون شد جمع کـــــن از اینجا بـرو

تــــــو همان گرگ کثیف و پستی بودی در لباس میش
برای تـــــــــو مهم نبود ولی برای ما دلمون شد ریش

این حرف ها را گفتم که به فکـر نیافتی بیای پیش من
من که تو را نمی شناسم دیگه نه دوستتم نه دشمن

بگم حــــــــــــــرف های که به اون میگی در این زمُان
همه چیزم مال تـــــــــــوه خریدارتم عزیزم این و بدُان

البته نا گفته نماند هیچ فرقی نیست بین تـــــو و اون
اون ادم کثیف تـــر از تــــــو و تـــــو کثیف تـــــر از اون

شنیدم خــودت رو فــروختی به خاطر یک لباس رنگی
اگر این درست باشد واقعــا مایه ابــــرو ریزی و ننگی

به خوشی همان لبــــــاس رنگیه شبا تا صبح بیداری
یا که مجبورت می کنه بمــــــــانی راه چـــــاره نداری

حالا چی داری واسه جــــواب این همه افترا و تهمت
مــرد باش و بگـو باهاشم داشته باش یه ذره شهامت

همه میگن 13 عدد نحسیه من میگم 1 و 3عامل نحسیه نه13
عشقهای امروزی یا 1 طرفه اند یا 3 طرفه

 تاريخ : سه شنبه هشتم بهمن 1392 | 14:45 | نویسنده : دل شکسته

 

خــــــــوب نگـــــــاه کن ببین شـــاید میشناسی مرا ؟
خــــــــودم هستـــــــــــم خیلی ارام و راحت و بی ریا

بــــــــــــــه خـــــــاطـــــر عشقم از همه چی میگذرم
وقتی عشقـــــــم خوشحـــــــــاله به اسمان می پرم

وقتی عشقـــم بی من شـادِ دیگه من کنارش نیستم
اخلاقــــــــم را نمــــــــــره بدی از صفر تا عدد بیستم

با دوستام هستـــم ولی همیشه به یاد عشقم تنهام
همیشه به فکـــــر عشقم و به دنبــــال فقط یک نگام

ازش نامـــــــردی ببینم دیگر به فکــــــر انتقام نیستم
فرامــــــوشش می کنم و رو به خــــــــدا می ایستم

پیش خود گــــــــویم خـــــــــدا بزرگه چه اشکالی داره
خـــــــدا بخشد و من بنده ی اویــــم این دنیا وفا نداره

ولی در دل می گـــــــویم کــــاش نبود عشقم اینگونه
ولی چـــــــاره چیه هر چیـــــــزی ممکنه در این زمونه

وقتی تو چشمــــــــام زل میــــــزنه و بهم میگه دروغ
میگــم اشکال نداره شــــــاید دور و برش شده شلوغ

تــــــو تنهـــایی اگر بمیــــرم نمی کشم منت یک بغل
اعتمـــــــاد نمی کنم هیچــــــــوقت به هر دزد و دغل

در کنــــــار دوستام سعی میکنم همیشه بزنم لبخند
تا نـــــــدونن از توُ چه داغـــــــــــونم با این ظاهر اکبند

یا به کسی دست رفـــاقت نمیدم یا تا اخرش هستم
تمام دنیای من همـــان میشه با اون همیشه مستم

بــــــاهاش میمونم تا زمانی که بـــــــــاهام رو راسته
وقتی بــــــــد ببینم میـــــرم از کنارش خیلی اهْسته

با اینکه بلـــــــدم بـــــــــد باشم و بازی کنم با دیگران
ولـــــی با همه رو راستم مثــــــــــل اب جاری و روان

دیگه بــــــــرای داشتن چیزی به خـــــدا نکنم التماس
اگر رفت میگـــــم به سلامت اما یـــــــادش پا پر جاس

خیلی وقته فقط می گــــــــــــذرونم این روزای تلخمو
نمی خوام بگم به کسی حـــــــــرف های دل سردمو

شاید بگی خود خــــــــــواه یا بگی فرشته ولی مَردم
تــــــــوی عمرم با ابرو یا احساس کسی بازی نکردم

نمی خـــوام کسی ارومـــــــم کنه فقط داغونم نکنند
مثــــــــل روز اول نه بیشتر از این ویـــــــــــرونم نکنند

نمی دونــــــــم دردم چیه اما این دل ادم بشو نیست
پا رو خــــــــــودش گذاشته کشیده کنار از این لیست

جایی که ابــــــــروم در خطر باشه میذارم کنار رفاقت
نمی خــواهم پشت سرم حرف بزنند دل نداره طاقت

حال اگــــــــــــر خواستی قضاوت کن که من کیستم
اگـــــــــــر خواستی نمره بدی از صفر تا عدد بیستم

مردی هستم که هیچوقت داد نمی زنم به دوستام ناسزا نمی گم ، نمی زنم ، نمی شکنم ، تهمت نمی زنم ، کبود نمی کنم ؛ فقط گوشه ای میشینم خشممو تو خودم می سوزانم تا مبادا به انهایی که یه روزی دوستشون داشتم کمتر از گل گفته باشم
به امید روزی که بشناسی منو

 تاريخ : شنبه بیست و یکم دی 1392 | 1:14 | نویسنده : دل شکسته

به تـــــــو گفتـــــم تمـــامش می کنم گر که باشم مرد
دل را زیـــر پا نهـــــــم و اتش عشقت را کنــــــــم سرد

تــــــــو خود خواستی که به پایان بـــــــــــرسد اینچنین
دفن کــــــــردم دلی که تـــــــــو را خـــــواست در زمین

فکـــــــرت در گیر این و ان بـــــــــود که ما را بردی ز یاد
بگـــــــــذر از این دل ویـــــــرانه رد شو از کنارش چو باد

نمـــانده دلی که تـــــــو ان را بشکنی و به بازی بگیری
فـــــراموش کن منو نمی خوام که تـــو برای من بمیری

دیگر گـــــــــول حــــــــرفات را نمی خورم ای روباه مکار
اغـــــــوش باز کن بهــــــر دیگران ای نامــــــــــرد روزگار

بــــــــــــرو ناز کن بــــــــرای انان که نــــازت را خریدارند
بگو در نبـــــــودت بــــــرای تـــــو اشک حسرت را ببارند

دیگر من بازیچه ی تــــــو نیستم دلم همیشه تنهاست
تـــــو هم گر نبــاشی این دل تا همیشه پیش خداست

فکر نکن دلـــم در دام تو بود یا که بهر تــــو می سوخت
این دل مثل دل تــــــو نبود هر که امد خودش را فروخت

دیگر من از بند تــــــو ازادم تــــــو بمـــــان در بند دیگران
بشین او را صدا کن تا تـــــــــو را بیـــدار کند هنگام اذان

نه خـــــــود فروشم و نه می افتــم دگر در دام امثال تو
دل را به یاری سپـــارم می رم از پیش تــــــو و دنیای تو

لیــــــاقت تـو  همان ادمای هستند که هم کلامشونی
برای من تــــو دیگه مُــــردی امیدوارم با هشون بمونی

باهــــــاشون بمـــــون اونا نمی دونن که تــو بی وفایی
چــــــــون که مدام در حال دلبـــــری کـــردن با اونهایی

در اغـــــــوششان بمـــان ثابت کن بدون حیله و ریایی
خــــــــودت را معصوم جلـوه ده بکن بهرشان دل ربایی

تــــــــو بازیگــــــر هستی می توانی بر انان رخ بنمایی
بگــــــو با حیله و نیــــــرنگ هیچوقت نداشتی اشنایی

دنیـــــای ادمهـــــایی مثل تو دارد نقش هــــای بیکران
دنیا همین است ما هم شــاهد نقش شما حیله گران

من از تــــــو و عشق تــــــــو فراریم و به هر سو دوان
تــــــــو با انها باش و بگــــو رودی هستم جاری و روان

لبـــــانت طعم بوسه ی این و ان می دهد در هر زمان
به دنبـــــــالشون میگردی در هر گوشه و در هر مکان

مـــــــرام و معرفتت را دیدم وقتی بودی در بسترشان
خـــــود را نشان دادی ان زمان که بــودی در خلوتشان

تـــــــــو را دیگر نمی خواهم حالا که رفتـی با این و ان
تـــو مُـــردی برای من حال به خاطــــــر انها زنده بمان

تـــــــو مُردی در دلم اما بدان که دلم هـرگز نمی میرد
با امــــــــــدن عشقی با وفا دوباره جـونی تازه میگیرد

ترکت میکنم ، تا هر سه راحت شویم . . .
من ، تو و رقیبم !
من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانت . . .

 تاريخ : جمعه چهاردهم تیر 1392 | 13:16 | نویسنده : دل شکسته

عاشقتم و جــــــــــونم و فــــــــدات می کنم
زندگیمو میــــــــــــدم فقط نگــــــات می کنم

تــــــــــو من و عــــــــاشق خـــــــودت کردی
دل را خــــــــالی از کــــــــــدورت کـــــــــردی

دل میــــــــزد هـــــــر لحظه به خـــــــود اتش
دل غمگین و افســــــــــــرده و بــــــــــلاکش

دل از درد مـــــــــی گفت بگــــــــذار تا بمیرم
از دیـدن ادمـــــــــای این روزگـــــــــــار سیرم

در بـــــــازی عشق به اجبـــــــار بـــــاخته بود
از ادمـــــــــای عــــــاشق یه غول ساخته بود

تصمیم گـــــــرفت از این بنـــــــد شـــــود رها
بـــــــــرای ارامش خـــــــــود از همه شد جدا

رفت یه مـــــــــدت از اون عشق رهـــــــا شد
بـــــــرای ارامش بیشتر با تــــــــــو اشنا شد

دلی که فــــــــراموش کرده بود مهــــــر و وفا
در بـــــــــازی عشق کشیده بـــود صدها جفا

نمی دیـــــــد ادم پاک و صــــــــادق با اعتماد
از عـــــــــــاشق شدن ادمــــا می کرد انتقاد

داغ خــــــــورده بـــــــــــــود دل از عشق ادم
ســـــــرد شده بـــــــود از عاشقی دل سادم

فکــــــــر می کرد همه ادمــــــا مثـــل همند
انتظـــــــــــــــار و درد  و حســـــــرت و غمند

گریست و خنــــدید هــــــــر روز دل دیـــــوانه
ســــــوخت و سـاخت بدون پــــــــر دل پروانه

نــــــالید و خـــواند و رقصید این دل ویــــــرانه
به یاد ان که رفته بـــــــــود با دیگــری مستانه

هــــــــــر کس در زد گفت بسته این میخـــانه
از غــــــــــــم و درد لبــــــریز است این پیمانه

خورده بــــــــــــــــود از عشق ضربه ی تازیانه
شاکی بـــــــــــود از عالم و ادم حتی از زمانه

در عشق باخته بــــــــــود اما استوار و جانانه
عقل هــــــــم می کرد از او خواهش کودکانه

تا تـــــــــــــو را دید دل به تو بست بی صبرانه
تـــــــــــو را در خیال به اغوش کشید حریصانه

با تـــــــو عشق بــــــازی را شروع کرد شبانه
در دل جـــــــا گـــــــرفتی و مانـدگار و جاودانه

چـــــو صلیب عشق بـــــر گردنم گرفتی خانه
به گـــور خواهم برد عشقی که در دل پنهـانه

سازد با تــــــو و عشقی که تا ابــــــد سوزانه
بیرون نشود صلیبی که به گــــــــــردن اویزانه

من را به تختم ببندید
وتنهایم بگذارید....
هر چقدر نالیدم وفریاد زدم
به سراغم نیایید
من دارم همه را ترک میکنم!!!

 تاريخ : سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391 | 14:56 | نویسنده : دل شکسته
 

تمــــام دنیــای من شده درد و غــــــم و حسرت
افتــــــــادم دور از شهر چشمـــــات در این مدت

تــــــــو را گرفتن انهای که با تـــــــو بودن پیشتر
تـــــــو هم رفتی که زدی به دلـــــم زخم نیشتر

بــــــــــرو شاید اون تـــــــو را دوست دارد بیشتر
از من به تــــــو نزدیکتر باشد به تـــــــو خویشتر

من هم دیگــــــر به دوری از تـــــــــو عادت کردم
خـــــودم را با یک عشق خیــــــالی راحت کردم

می گویم از او که در خیــــــــالم نشسته است
درد دل کنم با او که چشمـــــانم را بسته است

ســــرش را به اغـــــــوش می گیرم و می بافم
از روی لبش دزدکی یک بـــــــــــوسه می قاپم

تمــــــام حرف هــــــــــامون از دوستی و رفاقت
از هم جـــــــــدا نشیم نکنیم هیچوقت حماقت

من عشق خیـــــالیم و با تـــو عوض نمی کنم
خـــــودم را درگیر تــــــــو و این مرض نمی کنم

تـــــــو همونی بـــــودی که گفتی دوسم داری
چه می دونستم که یه عشق لــــــوسم داری

بــــــرو با همون عشقت نکن دیگر منـــــو نگاه
اگر دم دستم بـــــودی سرت میشد از تن جدا

از من دیــــــوونه تـــــــر هیچ جا پیدا نمی شه
باید بـــــری فـــــــراموشم کنی واسه همیشه

دارم دوری از تــــــــــــو را تمـــــــــرین می کنم
بعد از این مثل تـــــــــو را نفـــــــــرین می کنم

هر جا تــــــــــو باشی ازت فـــــاصله می گیرم
ارامش می خـــــــــوام گر چه هنـــــوز در گیرم

یـــادم میاد یه روز گفتی دل به کسی نبستم
تـــــــو را دیدم با دیگری از دورغـــــــات خستم

اتفاقی دیدم تــــــــــو را با اون بی غیرت پست
ادم از تـــو کثیفتر هم تـــو این دنیا مگه هست

تو همون بودی که به من می گفتی عاشقتم
مثل من پیدا نمیشه من همــــونیم که لایقتم

نمی خوام ببینمت یا دور و بــــــــــرم تاب بزنی
بگی عاشقتم دوست دارم در گـوشم داد بزنی

بهتــــره نبینمت چــــون دیگه نمی خواهم تورو
خودت راه تـــــو بکش از جلو چشام گمشو برو

حیف من و عشق و احسـاس و عمر و سلیقم
که حـــــــروم شد روز و شب و ساعت و دقیقم

به پای کی تلف کــــــــــردم تمام این همه وقت
چه دیـــــــــر شناختم باورش کرده بودم سخت

صداقت یک هدیه بسیار گران قیمت است آن را از انسان های ارزان انتظار نداشته باش . . .

 تاريخ : جمعه چهارم اسفند 1391 | 11:19 | نویسنده : دل شکسته
    

تــــــــــــــــو رفتی با عشقت امـــــــــــا من موندم
تـــــــــــــــو دل دادی من از چشـــــــــــــات خوندم

تــــــــــــو لج کردی من مـــــــــوندم بی تــــــو ارام
تـــــــــــــــــو از من رمیدی اما من بــــــــــــودم رام

تـــــــــــــــــو دل خــــــــــــود را با دیگری کردی اباد
اما من دل را به یــــــــــــاد تـــــــــــــو سپردم به باد

تــــــــــــو در لذت غرق بــــــــــــــــودی با رقیب من
امـــــــــــــــــــا من فـــــــــراری از دوست و دشمن

تـــــــــــــــــو عشقت را با رقیب به بـــــــــــاد دادی
من با اشکـــــــــــــــام تــــــــــــو از چشمم افتادی

تـــــــــــــــــــو در اغــــــــوش دلدار مست خوابیدی
من اشک ریختـــــــــــم افســــــــــــوس که ندیدی

تـــــــــــو چشمـــــــــــات را به روی عشقم بستی
من زانـــــــــوی غـــــــــم بغــــــــل کردم دو دستی

تــــــــــــــو عهد و پیمـــــان عشقمون را شکستی
من چشمــــــــــــام را بستـــــــم رو می و مستی

تــــــــــــــــــو رفتی و پیمان عشق با غریبه بستی
من دلــــــــــم را بستم به روی هــــرزگی و پستی

تـــــــــو هـــــر جـــــا رفتی جــــای مـــــرا کردی پُُر
من هـــــــــــــــر جا بــــــــودم در عشقت گرفتم گُر

تـــــــــو دل کندی و گفتی از تـــــــــــــــو خسته ام
من بی تـــــــــــــو تنها به گـــــوشه ای نشسته ام

تـــــــــــو رفتی و گفتی عشق و فـــــــــراموش کن
من نشستـــــــــم و گفتم سینه را خــــــاموش کن

تــــــــــــو رفتی و نشستی با یک عشق تـــــازه تر
من مــــــــــوندم که عشق تــــــــــو را کنم تاج سر

تو رفتی چـــــــــــرا ؟ مگر من با هــــــــــــات نبودم
من مـــــــــــــوندم مگر دور از تـــــــو با کسی بودم

تـــــــــو رفتی و من فقــــــط از دور نگـــــــــاه کردم
من مــــــــــوندم نـــــــدیدی پشت سرت چها کردم

تـــــــــو رفتی و چشـــــــــــــم ببستی با دو دست
من مـــــــوندم و چشـــــــــم دو پــــــــایم شکست

تــــــــو رفتی و گفتی دگــــــــر از من نگــــــو سخن
من مـــوندم و هــــم چشــــــم ببستم هــــم دهن

تـــو رفتی و گفتی محـــال با کسی همبستر شوم
من مـــــوندم تا هــم لال هــــم کور هــــم کر شوم

هیچ وقت با کسی که دوسش داری طولانی قهر نکن ... چون بی تو زندگی کردن و یاد می گیره

 هر وقت تونستی به کسی‌ آرامش ببخشی..بدان عاشق شدی و گر‌ نه عشقی‌ که آرامش معشوق را بگیرد، خود خواهیستتاريخ : دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391 | 21:18 | نویسنده : دل شکسته
 

من دوست داشتم اما نــــــداشتی تــــــــو لیاقت
فــــــرقی نــــــداره برای تــــــــــو دروغ یا صداقت

لیاقت امثال تــــــــــو همان هــــــــــرزه ی بد کاره
در نبــــــــود تـــــــــــــو راحت رو عشقت پا میذاره

فـــــــرقی نداری تـــــــــو هم هستی مثل همون
شمــــــــا ذاتن خیلی مثــــــــل همید با اون بمون

بازیگر خــــــــــوبی هستی بازی را بــــــــده ادامه
نگی نمی فهمه یا بی تجــــــــــــربه است و خامه

خیلی وقته تــــــــــــو را بیرون انـــــــداختم از دلم
گر چه تـــــــو گویی دیـــــــــــوونه است اما عاقلم

چون رو ادمــــــایی مثل تــــــــــو حسابی وا نکنم
خـــــودم و تــــو دل امثال شمـا هیچوقت جا نکنم

شما یه متـــــــــــرسکی  فقط از دور شبیه ادمی
از احساس به دوری چــــــــــــــون نداری همدمی

شما ادمکــــــــــــــا فقط بلـــدین دلهـا رو بلرزونین
وقتی که نـزدیک شدن اونهـــــــــــــــا را بشکونین

گذشتم از تــــــــــو بی وفا تــــــو که پر از حماقتی
رو اسمت خط قــرمز کشیــدم تــــــــو اخر خیانتی

لیــــاقت نداری حتی دیگه اســـم تـــــــــو را بیارم
با اون باش نخواه بیشترغـــم تــــــــــــو دلم بکارم

هر چی بهت می گم اینه حرف هـــــــــای دل من
اون که دوستته یک روز می شه با تــــــــو دشمن

می بینم روزی که میــــــــــاد و دعــــوات می کنه
به جرم بی وفـــایی جلو همه رســـــوات می کنه

ان روز پشیمــــــانی اما نــــــــداری هیچ راه چاره
به تـــو خیانت می کند ان عـــــــاشق هـــرزه کاره

تـــــــــــــو از راستی و مهر و محبت هیچ نـــدانی
قول و شــــــــــرافت و صـــــداقت را پوچ خـــوانی

تـــــــــو عشقت دروغ است ندیدم از تو صــــداقت
با اون هم همـــــــــان کار را می کنی در نهـــــایت

در تـــــــــــــو خو گرفته بی وفایی و هــــرزه گردی
عشق در وجـــــــودت نیست گرائیده به ســــردی

تـــــــــــــــو که هـر روز به یک نفـر می بازی قلبتو
زنده نیستی از تــــــــــــــــــو دوزدیدن تمام عقلتو

فکـــر کــــــــــــــردم تــو یکی فرق داری با دیگران
تــــو هم بازیگری بــــــــــــودی مثل همه بازیگران

اشتباه کردم تــــــــو را بالاتر از همه می پنداشتم
احمق بودم همان وقت که تــو را تــو سینه کاشتم

ممکن است که " صـــداقــــتــــــ " باعث نشود تا شما بتوانید تعداد خیلی زیادی دوست پیدا کنید .... اما .... مطمئنآ باعث میشود که ... دوستان " شایسته ای " پیدا کنید ...

 تاريخ : چهارشنبه بیستم دی 1391 | 20:36 | نویسنده : دل شکسته

بعد از تـــــــــــو چه مانــــد از این تن خسته به جا
جـــــــز بغضی تلخ که گلـــــــویم را نمی کند رها

دیگه نمی شنــــــــــوی از این دل بشکسته صدا
محتاج با تــــــو بودن است دلـــــــــــم در همه جا

تــــــــــو که ستـــاره گشتی و شدی از زمین جدا
بــــــــرگرد و بـــــر این جسم بی جــــانم فرود بیا

به کی تکیه کنـــــــــم منی که شدم بی تکیه گاه
تـــــــــو می تونی افســـون کنی من و با یک نگاه

تــــــــــو را منتظــر است و نشسته چشم به راه
چــــــون تــــــــو نیستی می کشد از دل ناله و اه

نــــــــــــزن خنجــــــر این درد کشیــده و خسته را
دور نکن از خـــــــــودت عـــــــــــاشق دل بسته را

من که بـــــــــرای تــــــو به هـــر کجا راهی شدم
به عشق روی تــــــو جــــــان کندم و ماهی شدم

با این همه ســــــــردی به عمق دریـــــــا رفته ام
غیر تــــــــو به روی همه چشمـــــــم را بسته ام

از این هــــــمه دوری و فـــــــــاصله من خسته ام
گــــــر چه هنــوز به امیــــد برگشتنت نشسته ام

بـــــــرای داشتن تــــــو چه سختی ها کشیده ام
تـــــــو را خواستـــــم و از دیگــــران من جسته ام

با تــــــــو ای دلبـــر من با عشق پیمــان بسته ام
از صبـــــوری با من نگـــــو از انتظـــــــار خسته ام

من به عشق تــــــو وابسته ام بهـــــر بلا اماده ام
شاید نخواهی تــــــو مــــرا اما به دام تو افتاده ام

من تــــــــو را می خــــــــواهم از من گریزانی چرا
چه فکــــــــری به ســـــر داری به من بگو بهر خدا

خـــــــواهی بدانی بهر چه تــــــو را خواهم اینقدر
گوش کن عـــــــــزیزم تا بگویم بهر تـــــــــو بار دگر

روزی که امدی غـــــــرق بــــــــودم در ماتم و غم
می کشیدم از درد تنهـــــــــایی هــر ان اه دما دم

با گـــــــرمی دستــــــــات دادی به من روحی دگر
ز یــــــادم رفت عمری در تنهـــــــایی بردم به سر

ارام ارام امــدی و مهر تــــــــو بر دلـــــم نشست
حضــــورت دائمی شد و پشت غـــــم را شکست

جای غــــم و اندوه خنده امد بـــــــر لبـم نشست
بدون نـــوشیدن باده و می مست بـــودم و مست

جام می ام دیــــدن گــــــل روی زیبــای تــــــو بود
که مست مــــــدهـوش بــــــــودم و عقلـم را ربود

هــر ان که تـــــــو را میدیدم می گشتم مست تو
کسی ارامـــــــــم نمی کرد جــز گرمای دست تو

حــالا که رفتی کس نتــــــــواند مـــــرا مست کند
غرق تـــــوام کی مــــرا این دست و ان دست کند

بــــــر گرد و بیــــــــا از روی زیبـــایت می نابم بده
از کنج لبهــــــــــایت قــدح پــر کن و یک جامم بده

با رفتنت گــــــــرفتی خنــــده از لبـــــــم نامهربان
بیا با گــــــــــرمی صــدات خنــــده بر لبانم بنشان

تنهایی تلخ نیست, شور است. آنقدر شور که تشنه می شوی, آنقدر تشنه که سراب عشق می بینی. سالها زندگی در شوره زار لازم است تا قادر باشی سراب را از واقعیت تشخیص دهی

 تاريخ : یکشنبه دهم دی 1391 | 13:15 | نویسنده : دل شکسته

دلــــــم کــــودکی شده و تــــــــو را بهانه می گیرد
از درد دوری و فـــــــــراغ تـــــــــو تـــــــرسم بمیرد

به دل گـــــــویم او رفته و دیگر تــــــــــــو را نخواهد
قــــــــول می دهــــــد که از این بهـــــانه ها بکاهد

چه زود قــــــــــــــول خـــــــــود را می کند فراموش
در خیال خـــــــــود باز با تــــــــو شود هـــــم اغوش

کــــــور و کــــــــر است دل وقتی تـــــــــو را خواهد
کسی را نبیند و از خــــــــــواستن تــــــــــــو نکاهد

نمی دانم این خـــــــواستن کــــــــودکانه چه باشد
عشق است یا عــــــادت خدا کند هــــــوس نباشد

عشق که خـــــــواهش کــــــــودکانه ی دل نیست
چه کس دانــــــــد نشانه ی عشق واقعی چیست

همی دانــــــم که عشق واقعی اتشی دیر پاست
همیشه در دل شعله کشد و امــــــاده و مهیاست

نه کــــم رنگ و نه ســــــرد و نه هـــــرگز می میرد
عشق واقعی با دیدن یار جـــــــــونی تازه می گیرد

اگر عـــــــاشق از ته دل عــــــاشق معشوق باشد
عشق انهــــــا چون لیلی و مجنـــــون عمیق باشد

با نــــــــدیدن و دوری و فــــاصله عشقشون نمیرد
یا کس دیگـــــــــری نتــــــواند در دلشان جای گیرد

عشق خاطره ای است که نابــــــــود نشود با زمان
نـــــوایی دل انگیزی است که ارام کند تن و جانمان

بســــــــوزد پیر عشق که گــــرفتار درد و بلایم کرد
کودکی ازاد بـــــودم این چنین سر به هـــــوایم کرد

تمـــــام روز و شبــــم به انتظـــــار اون به سر شد
خــــانه و کـاشانه داشت دل این چنین در به در شد

اگر فـــریاد از دل زنــــم تـــــرسم اسمان فرو بریزد
سقفی بر سر نـــــدارد دل چه جـــــــور اروم بگیرد

اسمــــان لاجـــوردی و مرغ دل در قفس و در بندم
دلگیـــرم از تـــــو و پرواز نمی خــواهم و پای بندم

پــــــروانه نمی میرد چون عشق شمع به سر دارد
این دل در این سینه نمیرد چون عشق تـــــو نگذارد

از دوری و فــــراغ تـــــو جانم می سوزد و می نالم
ســـــوخته ام در انتظــار و اما به داشتنت می بالم

نـیمـکتِ بـا هـم بودنمـان تنـهاسـت مـن دل نـشستـن نـدارم ، تــو دلـیـل نـشستـن